Godziny otwarcia:

Pon., Czw. 8.00 - 18.00

Wt., Śr., Pt. 8.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny:

604-482-035

(22) 787-09-03

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest Monika Zach Biuro Rachunkowe z siedzibą: ul. Lipiny Kąty 23, 05-200 Wołomin. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@bukzach.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.bukzach.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 7870903; +48 604482035 lub pisemnie na adres: ul. Lipiny Kąty 23 , 05-200 Wołomin. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług księgowych: prowadzenie dokumentacji podatkowej, płacowej, kadrowej, zasiłkowej. Treści marketingowe oraz dokumentacja będą dostarczane w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, art.6 ust.1 lit.b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja umowy o świadczenie usług księgowych: prowadzenie dokumentacji podatkowej, płacowej, kadrowej, zasiłkowej.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, usług doradczych, obsługi prawnej, dostawcy oprogramowania w zakresie przygotowywania powyżej wskazanych ofert. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, wynikającego z zawartej umowy do czasu jej trwania. Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Biuro Rachunkowe Monika Zach Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@bukzach.pl Dodatkowo ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Pragniemy zapewnić, iż Biuro Rachunkowe Monika Zach dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Z poważaniem Monika Zach

Ważne terminy dla firm

 1. Dot. podatków:
  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7 lub w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie,
  • do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.
 2. Dot. ZUS:
  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.
 3. Dot. zeznań podatkowych:
  • PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
  • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
  • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
  • PIT-4R do 31 stycznia,
  • deklaracje PIT-8AR do końca stycznia za rok poprzedni.